Lipault onderwerpt al zijn reisproducten aan grondige tests om te garanderen dat ze voldoen aan de strengste normen. Als er een probleem optreedt met uw Lipault-product (hierna ‘het product’genoemd) en als blijkt dat dit probleem te wijten is aan productiefouten op het vlak van het materiaal en/of het vakmanschap, zal Lipault het product in overeenstemming met deze garantievoorwaarden naar eigen inzicht herstellen of vervangen. De garantie voor het product geldt alleen voor de eerste aankoper of (in het geval van geschenken) de eerste ontvanger. De duur van de garantie vindt u op de garantiekaart die bij het product werd geleverd en in de lijst met producteigenschappen op onze website.
Deze garantie is alleen van toepassing op productiefouten en dekt in geen geval schade veroorzaakt door foutief gebruik (bijvoorbeeld het vervoeren van ongebruikelijke voorwerpen), nalatigheid, ongelukken, krassen, blootstelling aan extreme temperaturen, oplosmiddelen, zuren en/of water, normale slijtage en transportschade (bijvoorbeeld veroorzaakt door luchtvaartmaatschappijen). Als de garantie niet van toepassing is, kunt u het product laten onderhouden of herstellen bij eender welk bedrijf. Herstellingen die wel door de garantie gedekt zijn, mogen alleen in een goedgekeurd herstellingscenter van Lipault (‘service center’) worden uitgevoerd. De garantie vervalt als het product onjuist of ondeskundig is onderhouden of hersteld. Klik hier voor een overzicht van alle service centers ter wereld. Gelieve het product niet rechtstreeks naar Lipault te sturen, want dit vertraagt de herstellingswerken. De Lipault garantie geldt wereldwijd en u kunt uw product dan ook in elk service center, waar ook ter wereld, laten herstellen. U dient wel zelf de kosten te dragen voor het transport van het product naar het gekozen service center, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten voor de verpakking, verzending en alle geldende belastingen.
Indien u gebruik wenst te maken van de garantiediensten van een Lipault service center, dient u het volledig ingevulde garantiecertificaat of het originele aankoopbewijs voor te leggen. Het service center zal dan bepalen of de Lipault garantie het probleem dekt. Wanneer dit het geval is, zal u te horen krijgen of het product wordt hersteld of vervangen. Elke herstelling of vervanging in dit kader is voor rekening van Lipault, met inbegrip van eventuele kosten om het herstelde product of het vervangproduct naar u te verzenden. Als het te vervangen product niet meer verkrijgbaar is, levert Lipault een vergelijkbaar Lipault-product.
Incidentele en gevolgschade wordt uitdrukkelijk afgewezen. Deze garantie dekt de arbeidskosten noch de schade die het gevolg is van de werkzaamheden van derde partijen (m.a.w. niet uitgevoerd door een Lipault service center). Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt hierbij elke impliciete garantie afgewezen. De garantie is beperkt tot de waarde van het product. De productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sloten op het product dienen alleen om te voorkomen dat het onopzettelijk geopend wordt en niet om diefstal van het product of de inhoud ervan te verhinderen. Evenmin kunnen ze voorkomen dat personeel van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens of overheidsinstanties het product opent, net als eventuele schade die hieruit voortvloeit. Wordt het product door een derde partij gebruikt, controleer dan onmiddellijk of het beschadigd is. Bij schade in transit moet u bij aankomst op uw bestemming klacht indienen bij het transitbedrijf (dat verzekerd is tegen eventuele schade aan uw product), indien mogelijk voor u de douane passeert.
Deze garantie is bedoeld om u specifieke wettelijke rechten te verlenen. Naast de hierin beschreven rechten hebt u naargelang de staat of het land waarin u zich bevindt mogelijk ook andere rechten met betrekking tot de uitsluiting of toepassing van impliciete garanties, incidentele of gevolgschade, de herstelling of vervanging van het product. Het is dus mogelijk dat de beperkingen of uitsluitingen beschreven in deze garantie niet op u van toepassing zijn.